Vår affärsidé

Arboga EL-team AB:s affärsidé är att utföra elinstallationer, reparationer samt service för alla förekommande kunder i Arboga, Köping och Kungsör samt en positiv inställning för nya kundkontakter utanför närområdet.

Arboga EL-team AB:

 • har ambitionen att med omedelbar inställelse åtgärda akuta fel och haverier för att undanröja/minimera ekonomiska förluster och personliga obehag för alla förekommande kunder i närområde.
 • föreslår till kunden energieffektiva lösningar samt förbättrande åtgärd med kostnadsförslag där anläggningen är gammal och uttjänt och är en fara för människor, husdjur och egendom.
 • är öppna för nya verksamheter, där efterfrågan och potential finns samt överensstämmer eller är närliggande med företagets verksamhetsområde. 

 

Företagspolicy

Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Arboga EL-team pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Arboga EL-team. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Arbetsmiljö och medarbetare - Vi skall säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut.
 • Vilka som har delegerats uppgifter som elinstallatör och elkontrollsamordnare framgår av företagets organisationsplan och delges alla medarbetare.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet - Vi skall säkerställa att:

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under hela uppdraget, såväl före som efter spänningssättning.
 • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Miljö - Vi skall säkerställa att:

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
  och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

 

Samarbetspartners

Tillsammans är vi starkare! Vi har många samarbetspartners som är experter inom andra områden än oss, i och med detta kan vi ta större projekt och uppdrag.

Några av våra samarbetspartners:

 • Arboga Kommun
 • Kommunfastigheter
 • ABO
 • Arbogabygdens Församling
 • Byggnadsfirma Lund
 • Bygg & Installation
 • Coor Service Management
 • Beckers Glas
 • LJ Byggteam
 • Svevia
 • Trafikverket
 • Seco Tools
 • Försvarets Materialverk
 • Arboga Energi
 • Air Liquide
 • Infranord
 • TBO Haglinds
 • Recotech
 • Schneider Electric
 • COOP/Newsec
 • HSB
 • Persson Bygg
 • Viby Bygg
 • VP-Teknik
 • Bovista
 • VVS-Huset
 • Dinners
 • Enviloop
 • CW-Rör
 • Wani Energi
 • Sturestaden
 • Siemens
 • Industrihydraulik
 • MR Arbogavagnar
 • Weber
 • Starka
 • Gustavssons Mekaniska